1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. Polityka cookies

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Definicje pojęć

Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć użytych w jego treści:

Administrator - InIT.biz sp. z o. o. z siedzibą w Staszowie, przy ul. Oględowskiej 17a, 28-200 Staszów, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000687776, kapitał zakładowy 5 000 zł (w całości wpłacony), NIP: 8661738221, REGON: 367829790,

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której podstawą jest niniejszy regulamin.

Usługa – oznacza, w szczególności usługę dostępu do funkcji Systemu Turbofirma. Usługa jest wykonana przez Administratora, w szczególności poprzez wysyłanie i odbieranie informacji lub danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu określonym niniejszym regulaminem na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r.,

Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), która korzysta z Usługi.

Regulamin – niniejszy Regulamin, wraz z załącznikami i ewentualnymi odniesieniami do innych dokumentów lub przepisów,

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

System teleinformatyczny - oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń, informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia,

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

System Turbofirma – system, którym zarządza Administrator, a który udostępnia funkcje dostępne są w ramach Usługi.

Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. -Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. z późn. zmianami),

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204),

Umowa Powierzenia – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z pełną akceptacją jego postanowień oraz postanowień Polityki Cookies. Korzystanie z Usługi nie wymaga dodatkowo sporządzania odrębnej umowy, a jedyną jej podstawą jest Regulamin, w tym Umowa Powierzenia.
 2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator ustanawia Regulamin określający zasady świadczenia Usługi, w tym także przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

III. Zakres świadczonych usług,

 1. Administrator świadczy następujące Usługi:
  1. usługi informacyjne świadczone poprzez Środki komunikacji elektronicznej, polegające na umożliwieniu na indywidualne żądanie Użytkownika dostępu do funkcji Systemu Turbofirma. Usługi w wersji podstawowej są darmowe. Administrator udostępnia także Usługi w planach dodatkowych (płatnych wg cennika stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). Dodatkowe usługi Turbofirmy wymagają złożenia przez Użytkownika dyspozycji określającej chęć dostępu do płatnej kategori Usług.
  2. przetwarzanie przez Administratora danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu Turbofirma w ramach zawartej z Użytkownikiem Umowy Powierzenia.
 2. Wymagania techniczne niezbędna do korzystania z Usługi są następujące:
  1. hardware Użytkownika z zainstalowanym systemem operacyjnym,
  2. połączenie z siecią Internet;
  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.

IV. Warunki świadczenia usług,

 1. Regulamin niniejszy jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Systemu Turbofirma, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik:
  1. zobowiązany jest podać podczas rejestracji adres e-mail,
  2. może korzystać z Systemu Turbofirma wyłącznie w sposób nienaruszający dóbr osób trzecich,
  3. powierza Administratorowi dane osobowe kontrahentów w zakresie określonym przez Użytkownika, na podstawie Umowy powierzenia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  4. wyraża ogólną zgodę na podpowierzenie danych osobowych przetwarzanych w Systemie Turbofirma, których Użytkownik jest administratorem w rozumieniu RODO w celu niezbędnym do realizacji Usługi.
  5. ponosi odpowiedzialność za dane osobowe przetwarzane przez System Turbofirma, których jest administratorem w rozumieniu RODO, a w szczególności za podstawę prawną przetwarzania zgodnie z art. 6 RODO oraz spełnienie wszystkich obowiązków określonych przepisami o ochronie danych osobowych jakie nałożone są bezpośrednio na administratora danych.
  Użytkownicy nie przestrzegający w/w zasad mogą zostać zablokowani, lub ich konta mogą zostać całkowicie usunięte.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu Turbofirma oraz Systemu teleinformatycznego, które mogą chwilowo powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownik korzystanie z Usługi.
 6. Użytkownik rejestrując swoje konto w Systemie Turbofirma podaje swój adres e-mail, hasło oraz NIP (turborejestracja) lub adres e-mail, hasło i nazwę firmy/społki (rejestracja standardowa). Po zarejestrowaniu Użytkownik może podać również adres, numer rachunku bankowego, imię oraz nazwisko lub inne dane identyfikujące. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na zasadach określonych w punkcie VI Regulaminu.
 7. Dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Administratora oraz do informacji, których wymóg dostarczania Użytkownikowi wynikający z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator będzie realizować poprzez System Turbofirma lub przekazywać na adres e-mail podany przez Użytkownika.

V. Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji konta Użytkownika w Systemie Turbofirma („Umowa”)
 2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 3. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez usunięcie konta Użytkownika w Systemie Turbofirma. W tym celu musi przesłać wiadomość do Administratora za pośrednictem poczty elektronicznej lub pisemnie pocztą tradycyjną.
 4. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik przesłał w tym celu wiadomość dotyczącą zamówienia takiej informacji na adres e-mail Administratora – zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 5. Adres e-mail Użytkownika wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji, od dnia, w którym Administrator wprowadzi taką funkcję.

VI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administrator przetwarzane dane osobowe Użytkowników w zgodzie z zasadami określonymi przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez:
  • adres e-mail: kontakt@turbofirma.pl
  • pisemnie - ul. Oględowska 17a, 28–200 Staszów
 3. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie zarejestrowanych użytkowników danych: adres e-mail, NIP, adres IP oraz dane takie jak: imię oraz nazwisko Użytkownika, adres, firma, numer telefonu lub inne dane zapisane przez Użytkownika w Systemie Turbofirma. Ponadto Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w wiadomości na adres kontakt@turbofirma.pl
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w odniesieniu do danych, które Użytkownik podał rejestrując konto w Serwisie Internetowym;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią; prawnie uzasadnionym interesem jest przetwarzanie do celów statystycznych (częstotliwość odwiedzin Systemu Turbofirma), oraz dochodzenie i zabezpieczenie roszczeń Administratora, a także odpowiedzi na zapytania kierowane na adres e-mail: kontakt@turbofirma.pl
 5. Dane osobowe Użytkownika zostały uzyskane przez Administratora w rezultacie zarejestrowania się konta użytkownika w Systemie Turbofirma lub wprowadzenia danych osobowych do Systemu Turbofirma jak i w wiadomości kierowanej na adres e-mail: kontakt@turbofirma.pl
 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym w szczególności:
  1. dostawcom usług IT, w tym hostingodawcy, lub podmioty świadczące dla Systemu Turbofirma usługi utrzymania,
  2. odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,
 7. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu usunięcia konta użytkownika lub do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach, dla których podstawę znajdują w uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora. Administrator informuje jednak, że pomimo skorzystania z ww. praw dane mogą być dale przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownika:
  1. prawo do ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii;
  5. prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);
  W celu skorzystania z ww. praw o wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych może zostać zrealizowane poprzez wysłanie żądania na następujący adres e-mail: kontakt@turbofirma.pl
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy Użytkownika lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 10. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), lub do państw które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania Umowy.
 12. Administrator używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań. Zasady działania plików cookies zostały określone w Polityce Cookies.

VII. Odpowiedzialność

 1. W przypadku transmisji danych przez Administratora nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem: (i) nie inicjowania transmisji; (ii) nie dokonywania wyboru odbiorcy; (iii) nie usuwania oraz nie modyfikowania danych będących przedmiotem transmisji.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii, działania siły wyższej, przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Administratora oraz nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
  • brakiem możliwości dostępu do Usługi w wyniku zdarzeń od niego niezależnych,
  • dostępem do konta Użytkownika w Systemie Turbofirma przez osoby nieautoryzowane,
  • zdarzeniami takimi jak wirusy, trojany, ataki hakerskie lub inne podobne sytuacje,
  • przez błędy sieci telekomunikacyjnej lub błędy sprzętu, w tym systemu Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane do Systemu Turbofirma przez Użytkownika lub osoby trzecie, które uzyskały dostępy do jego konta.
 6. Strony wyłączają odpowiedzialność Administratora z tytułu utraconych korzyści jak i odpowiedzialność za nieumyślne działanie, a całkowita odpowiedzialność Administratora nie przekracza wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2010 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847)

VIII. Prawa Własności intelektualnej

 1. Administrator udostępniając w Systemie Turbofirma treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkownika na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 2. Administrator udostępnia w Systemie Turbofirma chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w Systemie Turbofirma wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 3. Użytkownicy w Systemie Turbofirma są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 4. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą Administratora.

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usług, Użytkownik może złożyć reklamację.
 2. Użytkownik składa reklamację pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia, w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Administratora.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Administrator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy odpowiedzi na ponowną reklamację Użytkownika mającej taki sam przedmiot jak reklamacja poprzednio już rozpatrzona negatywnie.

X. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 16, poz.93,z 1964r z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego.

Załączniki:

 1. Umowa Powierzenia
 2. Usługi dodatkowe (płatne)

Umowa powierzenia

załącznik nr 1 do Regulaminu Turbofirma

 1. PRZEDMIOT UMOWY POWIERZENIA ORAZ ZAKRES, CEL I CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Na cele niniejszej Umowy powierzenia, w dalszej części Administrator (INIT BIZ sp. z o. o. z siedzibą w Staszowie) jest nazywany Procesorem.
  2. W trybie art. 28 ust. 3 RODO, Użytkownik powierza Procesorowi do przetwarzania Dane Osobowe, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z Umową Powierzenia.
  3. Celem przetwarzania Danych osobowych jest świadczenie Usług. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w zakresie i celu określonym przez Regulamin.
  4. Dane osobowe powierzone w ramach umowy to dane kontrahentów i pracowników kontrahentów Użytkownika.
  5. Zakres powierzonych danych osobowych jest następujący: Imie, Nazwisko, Numer identyfikacji podatkowej lub PESEL, stanowisko, miejsce zatrudnienia.
 2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Procesor może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Regulaminie, w tym niniejszej Umowie powierzenia.
  2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Procesor zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.
  3. Procesor oświadcza, że przeprowadził wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi wynikające z przepisów.
  4. Procesor oświadcza, że podjął skuteczne środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub nieuzasadnioną modyfikacją. Procesor oświadcza, że zastosowane przez niego środki pozostają zgodne z przepisami RODO dotyczącymi bezpieczeństwa przetwarzania, w tym art. 32.
  5. Procesor zobowiązuje się przekazywać Użytkownikowi bez zbędnej zwłoki od stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa danych: informacje o naruszeniu ochrony powierzonych Procesorowi danych osobowych, w tym informacje niezbędne Użytkownikowi do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO.
  6. Procesor zobowiązuje się w miarę możliwości pomagać Użytkownikowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz na podstawie odrębnych ustaleń, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO;
  7. Procesor zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.
  8. Użytkownik zobowiązuje się powiadamiać Procesora niezwłocznie o:
   1. wszczęciu kontroli przez organ nadzorczy zajmujący się ochroną danych osobowych w związku z powierzeniem Procesorowi przetwarzania Danych Osobowych, a także o wszelkich decyzjach lub postanowieniach administracyjnych wydanych wobec Procesora w związku z powyższym;
   2. wszczętych lub toczących się postępowaniach administracyjnych, sądowych lub przygotowawczych związanych z powierzeniem Procesorowi przetwarzania Danych Osobowych, a także o wszelkich decyzjach, postanowieniach lub orzeczeniach wydanych wobec Procesora w związku z powyższym;
   3. wszelkich incydentach dotyczących powierzonych do przetwarzania Danych Osobowych przez Procesora, w tym uzyskania przypadkowego lub nieupoważnionego dostępu do powierzonych Danych Osobowych, przypadkach zmiany, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia powierzonych Danych Osobowych;
  9. Procesor może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Procesor jest uprawniony do dokonania dalszego powierzenia (podpowierzenia) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (dalej również: „Podprocesor”) innym podmioto w oparciu o ogólną zgodę, którą Administrator niniejszym wyraża.
  2. Procesor zapewni, by odpowiednie obowiązki ochrony danych przewidziane w niniejszej Umowie Powierzenia nałożone były również na Podprocesora.
 4. ZOBOWIĄZANIA ADMINISTRATORA
  1. Użytkownik od chwili przekazania mu Danych Osobowych zobowiązuje się do wykonywania obowiązków, jakie nakłada na niego odpowiednie przepisy prawa, w tym RODO.
  2. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności uzyskać we własnym zakresie odpowiednią podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych przekazywanych Procesorowi.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejsza Umowa Powierzenia wchodzi w życie z dniem rejestracji Użytkownika.
  2. W przypadku usunięcia konta przez Użytkownika, Procesor usuwa wszelkie powierzonych na mocy Umowy Powierzenia dane osobowe, chyba że nie posiada inną zgodną z prawem podstawę do dalszego przetwarzania danych, w tym w zakresie przechowywania danych w celu wykazania prawidłowości wykonania usług na rzecz Użytkownika – do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
  3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy Powierzenia wymagają formy dokumentowej.

Usługi dodatkowe (płatne)

załącznik nr 2 do Regulaminu Turbofirma

Zakres dodatkowych usług wraz z cennikiem:
 

Standard

Plan podstawowy

0,00zł

 
 

Plus

Plan rozszerzony

10,00zł / msc

Przez 14 dni bez zobowiązań

Moduł fakturowania
Wystawianie faktur
Wystawianie faktur korekcyjnych
Baza klientów
Zmiana wyglądu faktury
Konfigurowalny numer faktury
Automatyczna wysyłka faktur przy wystawianiu (do klienta i księgowego)
Moduł operacji finansowych
Dodawanie kosztów i przychodów
Wykresy na ekranie powitalnym
Moduł wizytówek
Nowoczesna wizytówka Twojej firmy w domenie turbofirma.pl
RWD (wersja wizytówki na telefon)
Galeria zdjęć na wizytówce max 3 zdjęcia max 5 zdjęć
Odnośniki do sieci społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) na wizytówce
Zmiana wyglądu wizytówki
Możliwość podpięcia Twojej domeny do wizytówki

Podane kwoty są cenami netto

Informacje dotyczące metod płatności
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Dostępne formy płatności:
  1. Payment methods
  2. Karty płatnicze:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electrionic
   • Maestro
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w przeciągu 48 godzin od uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Polityka cookies

I. Postanowienia ogólne

 1. Administrator serwisu internetowego Turbofirma (dalej: „Serwis”) jest InIT.biz sp. z o. o. z siedzibą w Staszowie, przy ul. Oględowskiej 17a, 28-200 Staszów, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000687776, kapitał zakładowy 5 000 zł (w całości wpłacony), NIP: 8661738221, REGON: 367829790, (dalej: „Administrator”) wykorzystuje cookies i podobne technologie, żeby ulepszyć działanie Serwisu i pomóc w zbieraniu danych, które mają polepszyć odbiór Serwisu.
 2. Przeglądając Serwis użytkownik zgadza się na korzystanie zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, z tym zastrzeżeniem, że może ustawić w preferencjach przeglądarki internetowej opcje blokowania lub usuwania plików cookies. Użytkownik usuwając cookies lub uniemożliwiając ich działanie może nie być w stanie uzyskać dostępu do pewnych funkcji Serwisu.
 3. Pliki cookies to dane przechowywane w formie niewielkich plików tekstowych, które są obsługiwane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu użytkownika odwiedzającego Serwis.
 4. Pliki cookies nie są używane do przetwarzania danych osobowych użytkownika, w szczególności nie zawierają one danych identyfikujących, a jedynie dane o charakterze statystycznym. Pewne pliki cookies mogą jednak zbierać od użytkownika dane osobowe takiego jak adres IP – aby uzyskać informację o przetwarzaniu danych osobowych należy zapoznać się z Regulaminem.
 5. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na urządzenie użytkownika, na zainstalowane na nim oprogramowanie ani jego konfigurację.
 6. Serwis używa plików cookies w celu:
  • zapewnienia najlepszego poziomu dostępności i wydajności Serwisu,
  • zbierania informacji o korzystaniu z przez użytkownika ze stron Serwisu,
  • personalizacji reklam kierowanych do użytkownika.

II. Jakich cookies i innych technologii używa Administrator

Używane przez Administratora cookies i technologie są podane na poniższej liście:

 • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu
 • stałe (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • analityczne – umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu – gromadzą one informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronach Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

III. Kontrola nad cookies

 1. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje cookies, ale pozwala za pomocą odpowiednich mechanizmów na blokowanie lub usuwanie ich.
 2. Administrator informuje, że działanie pewnych funkcji Serwisu zależy od cookies. W przypadku gdy użytkownik zdecyduje się na blokowanie cookies, może mieć trudności w korzystaniu z tych funkcji, a ustawienia opierające się na cookies mogą zostać utracone. Jeżeli użytkownik usunie cookies, ustawienia i preferencje kontrolowane przez te cookies zostaną usunięte i może być potrzeba ich odtworzenia.

IV. Blokowanie cookies

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisu plików cookies na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej wg następującej instrukcji:

 • Google Chrome - Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:
  • Usuwanie plików Cookie,
  • Domyślne blokowanie plików Cookie,
  • Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
  • Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
  • Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen
 • Internet Explorer - Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
 • Mozilla Firefox - Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
 • Opera - Z menu przeglądarki: Narzędzia > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
 • Safari -W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.
W przypadku korzystania z wielu przeglądarek lub urządzeń użytkownik powinien dokonać procesu blokowania na każdej przeglądarce lub urządzeniu. V. Postanowienia końcowe 1. W przypadku pytań, uwag lub wątpliwości wynikających z postanowień niniejszej Polityki, użytkownik proszony jest o kontakt na adres e-mail: kontakt@turbofirma.pl. 2. Administrator może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. Zmiany są wprowadzone poprzez wprowadzenie nowej treści Polityki Cookies na stronie internetowej Serwisu, z podaniem daty jej uaktualnienia, wskazanej we wstępie Polityki Cookies.